Agendy

Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/ – Občan

– vydanie duplikátu matričného úradu osobne, prípadne poštou /žiadosť na použitie poštou je uverejnená na internetovej stránke mesta- www.banskabystrica.sk –Matričný úrad – tlačivá/

– od 1.10.2015 možnosť požiadať príslušnú matriku o vydanie matričného dokladu prostredníctvom portálu

– od 1.11.2016 je možné požiadať o vydanie duplikátu matričného dokladu ktorýkoľvek matričný úrad na území SR, mimo dokladov vydaných Osobitnou matrikou
www.slovensko.sk alebo Elektronické služby MV SR

– vydať matričný doklad je možné osobe, ktorej zápis sa týka, prípadne členom rodiny, opatrovníkom, prípadne na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom

– zasielanie poštou -„do vlastných rúk“, prípadne na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

– osobne – na počkanie
– poštou najneskôr do 30 dní

Povinné prílohy

občiansky preukaz

Správne poplatky

5,0 € v hotovosti /v prípade písomnej žiadosti aj vkladom na
účet č. 4016795432/7500 /SK77 7500 0000 0040 1679
5432, BIC: CEKOSKBX/
- pri elektronickom podaní je poplatok znížený o 50% - len pre
držiteľov ID so ZEP /zaručeným elektronickým podpisom/

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou