Agendy

Prihlásenie na prechodný pobyt – Občan

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava a má trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.
Občan, ktorý sa prihlasuje k prechodnému pobytu do bytu alebo domu vo osobnom vlastníctve je povinný predložiť list vlastníctva od bytu alebo domu a platný občiansky preukaz .
Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k prechodnému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a list vlastníctva od bytu alebo domu.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

Občiansky preukaz

Doručovanie

  • Osobne