Agendy

Prihlásenie na prechodný pobyt – Občan

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava a má trvať viac ako 90 dní. Občan, ktorý sa prihlasuje k prechodnému pobytu do bytu alebo domu vo osobnom vlastníctve je povinný predložiť platný občiansky preukaz. Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k prechodnému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Online formulár Prihlásenie na prechodný pobyt

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

Občiansky preukaz

Doručovanie

  • Osobne