Agendy

Daňové nedoplatky – Občan

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam je zverejnený v časti „Zverejňovanie„.

Daňový subjekt môže v priebehu zdaňovacieho obdobia požiadať správcu dane o vystavenie potvrdenia o stave jeho daňových nedoplatkov na miestnych daniach za poplatok.

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.

Na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá potvrdenie o daňových nedoplatkoch.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zoznam zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.

Správne poplatky

Správny poplatok 3,00 € za vyhotovenie potvrdenia.

Legislatíva

Zverejňovanie

Zoznam daňových dlžníkov k  31.12.2020. Počas roka sa tento zoznam nemení.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS