Agendy

Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť) – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb sú nastavené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Uzavretou spoločnosťou sa v súlade s vyššie uvedeným VZN rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.).

Informácie

Žiadateľ

  • Právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

  • V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".
  • Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou Mesta musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

Podpisovanie

  • Vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Registrácia oznámenia.