Agendy

Opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan

V prípade, že dôjde k zmene zdravotného stavu žiadateľa, ktorý bol v minulosti už posudzovaný na sociálne služby, môže požiadať o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálne služby.

Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, že takéto správy žiadateľ nemá, k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou