Agendy

Žiadosť o štipendium z fondu A. Hanzlíka – Občan

O štipendium sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ktorých prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch dosahoval priemer 2,0 a spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 2 násobok súm stanovených v zákone o životnom minime. Podmienky a spôsob poskytovania finančných príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka, úplné znenie.

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom o štipendium z Fondu môže byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá ma trvalý pobyt v meste Banská Bystrica, dosiahla v predchádzajúcich dvoch rokoch priemerný prospech do 2,00 a po ukončení štúdia sa zaväzuje vrátiť minimálne na dva roky do Mesta. Ak žiadateľ v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, musí byt zastúpený zákonným zástupcom.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadosť o štipendium sa predkladá v lehote najskôr dva mesiace pred začatím školského roka, resp. semestra, najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.

Povinné prílohy

  1. Identifikačný doklad ( predkladá  žiadateľ, resp. zákonný zástupca  k nahliadnutiu pri podpise zmluvy)
  2. Potvrdenie o prijatí do školy, resp. potvrdenie o štúdiu v prípade, ak žiadateľ študuje v zahraničí
  3. Doklady o dosiahnutých študijných výsledkoch za posledné dva školské roky
  4. Potvrdenie o príjme žiadateľa, resp. príjmoch zákonných zástupcov žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku
  5. Počet členov domácnosti a vzájomný vzťah medzi nimi, ako blízkymi osobami ( blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel a iné osoby v pomere alebo obdobnom rodinnému pomeru).

Všeobecné záväzné nariadenia

Poučenie

Žiadosť o štipendium podáva žiadateľ na Mestský úrad v Banskej Bystrici na Klientské centrum MsÚ.  Žiadosť posudzuje a vybavuje  Školský úrad, odd. školstva a mládeže v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a rodiny  MsÚ.

Podpisovanie

Žiadosť podpisuje uchádzač o štipendium osobne;  v prípade že v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, žiadosť podpisuje jeho zákonný zástupca.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

Školský úrad, odd. školstva a mládeže v spolupráci s Odborom sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici preverí náležitosti žiadosti vrátane príloh v zmysle VZN o štipendijnom fonde A. Hanzlíka č. 9/2009,  vrátane sociálnych a majetkových pomerov žiadateľa a spracuje o tom informatívnu správu, ktorú spolu so žiadosťou o štipendium predloží na posúdenie Komisie MsZ pre školstvo a šport. O poskytnutí štipendia nad sumu 1 660,- Eur rozhoduje na základe informatívnej správy príslušných organizačných útvarov MsÚ a odporúčania školskej komisie MsZ Mestské zastupiteľstvo. O poskytnutí štipendia pod sumu 1 660 Eur rozhoduje na základe informatívnej správy príslušných organizačných útvarov MsÚ a odporúčania školskej komisie MsZ primátor Mesta.