Agendy

Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (poruchy podzemných vedení v MK) – Občan

Informácie

Žiadateľ

Vlastník/správca podzemného vedenia, na ktorom vznikla porucha, nachádzajúceho sa v telese miestnej komunikácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • situačný výkres
  • preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. doklad z nahlásenia poruchy na dispečing)

Správne poplatky

Podľa § 8 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa správny poplatok za dodatočne vydané povolenie nevyberá.

Legislatíva

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.

Poučenie

§ 8

               Zvláštne užívanie

 

(5) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len "vedenie") uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Odstránenie takej poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.

Podpisovanie

žiadateľ  (vlastnoručne, ZEP)

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS