Agendy

Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica – Podnikateľ

Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica

Informácie

Žiadateľ

Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr:

a) 10 dní

b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie

c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

Povinné prílohy

V prípade športových podujatí postupovať v zmysle ust. § 4 bod 3 ods. i až p) a § 5 Zákona č. 1/2014 Z.z. na samostatnej prílohe.

Správne poplatky

nie

Sadzba

nie

Úhrady

nie

Legislatíva

 • Zákon č. 1/2014 Z.z.

Poučenie

 1. Realizácia podujatia/aktivity na miestnych komunikáciách je možná na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 2. Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny je s max .hmotnosťou 5 ton a len v súlade s platným VZN o dopravnom režime v pešej zóne.
 3. Organizátor je povinný zabezpečiť verejné priestranstvo odpadkovými košmi, ich čistenie, zber a odvoz odpadov, čistotu verejného priestranstva.
 4. Pri realizácii podujatia / aktivity v parkoch je vjazd motor. vozidlami možný len na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií; nesmie dôjsť k devastácii zelených plôch, krov a stromov. Prezentačné, komerčné stánky a chemické toalety budú umiestnené na spevnených plochách a chodníkoch, ostatné zariadenia budú situované tak, aby hostia vchádzajúci do nich v čo najmenšej miere poškodzovali zeleň. V prípade poškodenia trávnatej plochy je organizátor povinný zabezpečiť obnovu trávnika v zmysle technologického postupu zatrávňovania, v prípade poškodenia zelene si Mesto bude nárokovať náhradu škody.
 5. Z dôvodu konania bohoslužieb v blízkych cirkevných objektoch organizátor v čase ich konania intenzitu hluku prispôsobí tak, aby bohoslužby neboli rušené.
 6. Pri príprave a realizácii podujatia je organizátor povinný dodržať prípustné hodnoty hluku v zmysle platnej vyhlášky MZ SR.
 7. 7. Pri príprave podujatia, aktivity je zakázané lepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.

Podpisovanie

vlastnoručne

Zverejňovanie

nie

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Organizátor verejného športového podujatia má oznamovaciu povinnosť, obec v prípade, že oznámenie spĺňa náležitosti v zmysle zákona je

oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.

Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia alebo iných faktorov v zmysle § 17 Zákona č. 1/2014 Z.z.