Agendy

Poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubyt. KOTVA II – Občan

OSV-SKI poskytuje sociálne služby ako útulok pre rodiny s deťmi na základe §26 zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienka pre poskytnutia tejto služby je trvalý pobyt žiadateľa na území mesta Banská Bystrica minimálne 5 rokov, prípadne trvalý pracovný pomer minimálne 3 roky.

 

Informácie