Agendy

Zmena adresy pre daňové účely – Občan

Daňový subjekt je povinný nahlásiť správcovi dane všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, resp. poplatku, vrátane zmeny trvalého pobytu, zmeny doručovacej adresy alebo zmeny osobných údajov (napr. priezviska).

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehota na podanie oznámenia

  • do 30 dní od zmeny osobných údajov, zmeny trvalého pobytu alebo zmeny adresy na doručovanie písomností.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Oznámenie zmien 

Daňovník je povinný nahlásiť správcovi dane okrem údajov potrebných pre výpočet dane, ktoré nahlasuje daňovník podaním čiastkové priznania k dani z nehnuteľností, čiastkové priznania k dani za psa alebo oznámenia zmeny k poplatku za komunálny odpad aj údaje ako sú

  • zmena trvalého pobytu,
  • zmena doručovacej adresy,
  • zmeny osobných údajov (napr. priezviska daňovníka, resp. poplatníka).

Nahlásenie týchto zmien má vplyv na správne doručovanie písomností.

Podpisovanie

Písomné podania doručované správnemu orgánu musí byť podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa (štatutárom).

Elektronické podania doručované správnemu orgánu podpisuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS