Agendy

Odpustenie príspevku za materskú školu – zo zdravotných dôvodov – Občan

Žiadosť je určená zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie od lekára o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Poučenie

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa materskej školy najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy.