Agendy

Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania – Občan

SU – 3.02 Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pri jednoduchej stavbe

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 

 

Legislatíva

Poučenie

§ 39a Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Rozhodnutie o umiestnení stavby

(4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

 

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS