Agendy

Odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času – Občan

Žiadosť je určená zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať centrum voľného času viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať centrum voľného času viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie od lekára o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať centrum voľného času viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Poučenie

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa centra voľného času najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do centra voľného času.