Agendy

Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Občan

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom prípravy a realizácie podujatia, aktivity, činnosti na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelanie, telovýchovu a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na 50 % zníženie dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uloženom na webovom sídle Mesta.

Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, než aký uviedol v oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 5 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Správne poplatky

 • bez poplatku

Úhrady

 • bankovým prevodom, hotovosťou do pokladne

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

Poučenie

Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva je od dane oslobodený daňovník:

a) Mesto Banská Bystrica a právnické osoby v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu všetkých podujatí, aktivít, činností pre svoje potreby,

b) občianske združenie za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu akcie v súlade s plánom akcií financovaných z dotácie na činnosť výborov v mestských častiach[1],

c) fyzická, právnická osoba za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu podujatia, ktoré je v ročnom Kalendári podujatí a projektov Mesta,[2]

d) zvolávateľ verejného zhromaždenia, ktorý nie je politickým subjektom, za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu zhromaždenia podľa Zákona o zhromažďovacom práve,

e) fyzická, právnická osoba za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu podujatia, aktivity, činnosti na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv, zdravia, práv detí a mládeže, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou s plochou užívania verejného priestranstva do 2,5 m2,

f) štátne inštitúcie, ktoré svojou činnosťou a prezentačnou aktivitou podporujú kultúrno spoločenské dianie v meste Banská Bystrica,

g) štátne inštitúcie, ktorých aktivity majú charitatívny a verejnoprospešný charakter.

Podpisovanie

 • daňovník

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva