Agendy

Uzatvorenie manželstva – Občan

Tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade

Občania SR
Civilný sobáš
– s trvalým pobytom v matričnom obvode Banská Bystrica + 17 obcí /Badín, Dolný Harmanec, Dolná Mičiná, Harmanec, Hronsek,Horná Mičiná, Horné Pršany, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Špania Dolina, Riečka, Tajov, Vlkanová/ najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva /v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov/
– slobodní, doklady: rodné listy a platné občianske preukazy
– rozvedení, doklady: rodné listy, platné OP, právoplatné rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva
– vdovci, doklady: rodné listy, platné OP, úmrtný list bývalého manžela/manželky

Cirkevný sobáš
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza
– platia všetky doklady /uvedené vyššie/ najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva /v zmysle par. 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov/

Cudzinci
Slobodní:
– rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
– doklad o stave /nesmie byť starší ako šesť mesiacov/
– doklad o pobyte
– doklad o štátnom občianstve
– doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Rozvedení:
– všetky vyššie uvedené doklady
– právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Ovdovení:
Všetky vyššie uvedené doklady úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo.

Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke:www.justice.gov.sk.
K platnosti rozsudkov o rozvode manželstva v cudzine k sobášu vám poskytnú informácie pracovníčky MÚ. Doklady sa predkladajú so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva – osobne.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Občania SR:
Bez poplatku je sobáš v určenej miestnosti /Veľká sieň MsÚ / a v učenom čase /posledný piatok v mesiaci v čase od 15,00 do 17,00 hod. soboty od 15,00 do 19,00 hod./ Počas štátnych sviatkov sa obrady nevykonávajú.

Poplatky občana SR:

- 20,- € za sobáš na Radnici
- 20,- € - občania SR za sobáš snúbencov bez trvalého pobytu v matričnom obvode
- ostatné poplatky sú v prílohe /poplatky vyberané na /MÚ/manželstva mimo matričného obvodu

Poplatky cudzinci:

- 20,- € za sobáš na Radnici

- 70,- € za sobáš občana SR s cudzincom
- 200,- € za sobáš snúbencov cudzincov