Agendy

Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole – Občan

Žiadosť je určená zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je členom domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, určenej podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je členom domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, určenej podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov

Poučenie

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť zriaďovateľovi  prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy.