Agendy

Vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň) – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Legislatíva

 • Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenie § 4, ods. 3, pism. d) zákona č. 369/1990 Zb. o oecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podpisovanie

 • žiadateľ

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie záväzného stanoviska Mesta BB k umiesteniu prevádzkarne (verejná lekáreň)