Agendy

Verejná zbierka – Podnikateľ

Podmienky ustanovuje zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby a to až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok. Vykonávanie zbierky na všeobecne dobrý účel inými právnickými osobami ako sú nižšie uvedené a inými spôsobmi, ako ustanovuje tento zákon, je zakázané.

Zbierku sú oprávnené vykonávať za podmienok ustanovených týmto zákonom občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne dobrý služby, neinvestičný fond, nadácia, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenie cirkvi, účelové zariadenie náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom,  záujmové združenie právnických osôb, združenie obcí.

Zbierku  možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba - občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenie cirkvi, účelové zariadenie náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom,  záujmové združenie právnických osôb, združenie obcí

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, príp. fotokópia tohto rozhodnutia

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Legislatíva

 • zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Zbierku zbieraním do stacionárnych a prenosných pokladničiek, predajom predmetov a predajom vstupeniek možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Podpisovanie

 • štatutár

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • registrácia oznámenia
 • písomné stanovisko Mesta Banská Bystrica v prípade, že zbierka sa bude vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch Mesta BB prístupných verejnosti