Život v meste

O meste

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica, ktoré kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísala nielen do dejín Slovenska. V roku 2020 sa tiež písalo 525. výročie vzniku Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším ranokapitalistickým podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve.

Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v druhej svetovej vojne – 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V meste tiež od 1. júla 1997 pôsobí Akadémia umení a od 1. júla 2005 Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

V meste pôsobí Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica (VŠC), ktoré zabezpečuje prípravy športovcov na reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu, vrátane prípravy talentovanej mládeže. Športovci VŠC Dukla získali 27 olympijských medailí, z toho 12 zlatých (2022). V roku 2017 mesto získalo titul Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 (EMŠ). V roku 2022 sa v meste konal Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru. Multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov sa v XVI. ročníku letnej verzie od 24. do 30. júla 2022 zúčastnilo 2302 športovcov zo 48 krajín, ktorí súťažili v 10 športoch a 119 medailových disciplínach. Mottom podujatia bolo: „Pripravení zažiariť“ resp. „Ready to shine“. Športovými podujatiami a prípravou športovcov sa mesto Banská Bystrica významne zviditeľnilo na športovej mape Európy.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť „medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry. Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.
Mesto Banská Bystrica je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.

V meste žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho organizácií a inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Mesto každoročne udeľuje takýmto výnimočným ľudom, kolektívom, združeniam či inštitúciám verejné ocenenia mesta – Cenu primátora, Cenu mesta a Čestné občianstvo mesta.

Kompetencie

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou a samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na výkon samosprávy slúžia mestu samosprávne orgány – primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány: mestskú radu, komisie pri mestskom zastupiteľstve, mestskú políciu a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva Stavebný úrad, v oblasti matriky, evidencie občanov a občianskych záležitostí Matričný úrad, v oblasti školstva Školský úrad. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Galéria