Agendy

Regeneračno-rekondičné služby – Občan

Mesto Banská Bystrica môže občanovi mesta Banská Bystrica poskytovať regeneračno-rekondičné služby v domácnosti na základe odporúčania odborného lekára.

Žiadateľovi môže byť poskytovaná individuálna telesná výchova alebo klasická masáž tela v rozsahu jeden resp. dvakrát týždenne podľa vzájomnej dohody.

Prijímateľom sociálnej služby poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa zabezpečujú aj iné činnosti, súčasťou ktorých môže byť poskytovanie regeneračno-rekondičných služieb. Zabezpečujú sa na základe Žiadosti o zabezpečenie iných činností.

 

Informácie