Agendy

Predaj na trhových miestach – ambulantný predaj – Občan

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013 a VZN č. 3/2019.

Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.

Informácie

Žiadateľ

  • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • pre výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu povolenie príslušného orgánu štátnej správy (rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju, potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu).

Správne poplatky

  • bez poplatku

Sadzba

 

doba umiestnenia centrum mesta stred mesta okrajové časti
do 1 mesiaca    0,50 €/ m²/deň 0,40 €/ m²/deň 0,26 €/ m²/deň
do 3 mesiacov    0,33 €/ m²/deň 0,26 €/ m²/deň 0,19 €/ m²/deň
viac ako 3 mesiace    0,23 €/ m²/deň 0,19 €/ m²/deň 0,16 €/ m²/deň

 

Úhrady

  • osobne do pokladne MsÚ, bankovým prevodom, hotovostným vkladom na účet Mesta

Všeobecné záväzné nariadenia

Poučenie

Predávajúci môže umiestniť k stánku jeden slnečník béžovej farby bez reklamnej potlače rozmeru max. 2x2 m a jednu stoličku, k stabilnému stánku nie je možné umiestňovať žiadne prístrešky, prenosné stánkové zariadenie môže mať pôdorysné rozmery max. 3x2 m a môže byť vybavené prístreškom (prístrešok musí predstavovať bezpečnú a estetickú oceľovú konštrukciu prekrytú plachtou béžovej farby, nesmie byť kotvený do dlažby), predajný sortiment je potrebné umiestniť na stojany, resp. v stánku, nie je možné rozkladať ho po dlažbe, predajné stojany je možné využívať výlučne na predaj drobných remeselných výrobkov (bižutéria a pod.).

Podpisovanie

  • žiadateľ

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • vydanie súhlasu na ambulantný predaj