Agendy

Verejné zhromaždenie – Podnikateľ

V zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo skupina osôb.

V oznámení musí zvolávateľ uviesť:

a) účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia;

b) predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia;

c) opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia;

d) ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia;

e) meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene;

f) meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa.

g) ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.

Zmeny v údajoch uvedených v oznámení alebo zrušenie oznámeného zhromaždenia je zvolávateľ povinný bezodkladne oznámiť obci.

V prípade, že pre prípravu a realizáciu verejného zhromaždenia vznikne osobitné užívanie verejného priestranstva, umiestnenie zariadenia sa stáva predmetom dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. V súlade s § 7  ods. 1. písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  je pri osobitnom užívaní verejného priestranstva od dane oslobodený daňovník, resp. zvolávateľ verejného zhromaždenia, ktorý nie je politickým subjektom a to za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu zhromaždenia podľa Zákona o zhromažďovacom práve.

Informácie

Žiadateľ

 • zvolávateľ / právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo skupina osôb

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť Mestu Banská Bystrica tak aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania, v odôvodnených prípadoch aj v kratšej lehote. Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou.

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Sadzba

Sadzba dane je stanovená podľa miesta umiestnenia zariadenia a podľa doby užívania verejného priestranstva v rámci verejného zhromaždenia za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 

Centrum

 • umiestnenie zariadenia pre prípravu a realizáciu sprievodného kultúrneho a športového podujatia  1,00 € / m2
 • umiestnenie zariadenia pre prípravu a realizáciu sprievodného nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovanie na komerčné účely  8,00 € / m2
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa v prípade, že bude súčasťou verejného zhromaždenia  3,00 € / m2
 • prehliadku auto-moto veteránov v prípade, že bude súčasťou verejného zhromaždenia 2,00 € / m2
 • umiestnenie propagačného zariadenia ako informácie o zvolaní verejného zhromaždenia  0,50 € / m2
 • umiestnenie propagačného zariadenia, ktoré propaguje subjekt 8,00 € / m2

Ostatné územie

Zariadenie pre:

 • umiestnenie zariadenia pre prípravu a realizáciu sprievodného kultúrneho a športového podujatia  0,50 € / m2
 • umiestnenie zariadenia pre prípravu a realizáciu sprievodného nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovanie na komerčné účely 6,00 € / m2
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa v prípade, že bude súčasťou verejného zhromaždenia 2,00 € / m2
 • prehliadku auto-moto veteránov v prípade, že bude súčasťou verejného zhromaždenia 1,00 € / m2
 • umiestnenie propagačného zariadenia ako informácie o zvolaní verejného zhromaždenia 0,30 € / m2
 • umiestnenie propagačného zariadenia, ktoré propaguje subjekt 8,00 € / m2

Do výmery pre výpočet dane sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, reklamné „áčko“).

V prípade, že osobitné užívanie verejného priestranstva bude kombináciou viacerých uvedených možností, daň bude vypočítaná podľa predmetu dane s najvyššou sadzbou v danej lokalite v rámci tejto kombinácie.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zákon č. 84/1990 o zhromažďovacom práve vznp.

Podpisovanie

 • zvolávateľ zhromaždenia

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • výzva na odstránenie vád v oznámení na mieste, príp. písomným upozornením
 • vydanie rozhodnutia o zákaze oznámeného zhromaždenia z dôvodov uvedených v zákone