Agendy

Zariadenie pre seniorov – Občan

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Mesto Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné zariadenia pre seniorov:

  • Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica,
  • Zariadenie pre seniorov KOMUCE, Krivánska 16 – 26, Banská Bystrica,
  • Zariadenie pre seniorov, 9. mája 74, Banská Bystrica.

 

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej posúdením odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej dokladá:

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie pre seniorov
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb)

Pri nástupe do Zariadenia pre seniorov žiadateľ predkladá Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave a bezinfekčnosti.

 

Informácie