Agendy

Oznámenie o určení prevádzkovej doby – Podnikateľ

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Toto nariadenie neurčuje prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja a čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí.

Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkovú dobu tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov.

Informácie

Žiadateľ

  • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

  • prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Mestu vždy do 5  kalendárnych dní

- otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby,

- zmenu prevádzkovej doby.

Poučenie

Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vynačiť prevádzkovú dobu.

Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou Mesta musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa príslušného nariadenia, v prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 h v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory, prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni, umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

 

Podpisovanie

  • vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • registrácia oznámenia