Agendy

Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – Občan

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica

(v súlade s vykonávacou Vyhl. č. 453/2000 Z.z. § 5 ods. 2 písm. a (k § 57) – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Táto žiadosť sa podáva pri stavebnom konaní – ohlásenie dobrých stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného záberu pozemku/ov,

- vyjadrenia, stanoviská, príslušných dotknutých účastníkov, týkajúcich sa zámeru, účelu danej stavby,

- situácia umiestnenia stavby z projektu.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou