Úrad

Elektronické služby mesta

Mesto Banská Bystrica v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zverejňuje zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom a informácie pre verejnosť.

Centrálny a jednotný prístup k elektronickým službám je zabezpečený cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk. Na portáli (ÚPVS) nájdete všetky potrebné postupy a návody, ako začať používať elektronickú schránku a elektronické služby.

Všeobecná agenda

Všeobecná agenda mesta Banská Bystrica na portáli slovensko.sk
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na portáli slovensko.sk (ÚPVS) má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Túto možnosť využijete vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

Formulárové služby

 1. Elektronické služby pre občanov (fyzické osoby)
 2. Elektronické služby pre podnikateľov (právnické osoby)
 3. Elektronické služby na portáli slovensko.sk (ÚPVS)

Informačné služby

 1. Elektronická úradná tabuľa mesta
 2. Informovanie o centrách voľného času
 3. Informovanie o materských školách v meste
 4. Informovanie o základných školách v meste
 5. Informovanie o špeciálnych základných školách v meste
 6. Informovanie o základných umeleckých školách v meste
 7. Informovanie o stredných školách v meste
 8. Informovanie o školských jedálňach pri materských školách
 9. Informovanie o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
 10. Informovanie o centrách voľného času v meste
 11. Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb mesta
 12. Informovanie o pamätihodnostiach mesta
 13. Informovanie o sociálnej pomoci mesta
 14. Informovanie o zariadeniach sociálnych služieb mesta
 15. Informovanie o karanténnej stanici mesta pre zvieratá
 16. Informovanie o územnom pláne mesta
 17. Informovanie o voľbách a referendách
 18. Informovanie o vydávaní voličského (hlasovacieho) preukazu
 19. Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
 20. Informovanie o konaní verejných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
 21. Publikovanie zoznamu daňových dlžníkov mesta
 22. Publikovanie evidencie psov v meste
 23. Zverejňovanie zmlúv uzavretých mestom
 24. Zverejňovanie objednávok
 25. Zverejňovanie dodávateľských faktúr
 26. Zverejňovanie odberateľských faktúr
 27. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 28. Informoavanie o údržbe miestnych komunikácií a chodníkov
 29. Informovanie o poskytovaní dotácií mestom
 30. Informovanie o projektoch mesta
 31. Informovanie o mestskej polícii