Agendy

Súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • fotodokumentácia predajného zariadenia
 • súhlas miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju
 • registrácia veterinárnej a potravinovej správy miestne príslušnej
 • záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice
 • čestné vyhlásenie o nepoužívaní elektronickej registračnej pokladnice

Sadzba

v zmysle cenníka za umiestnenie zariadenia slúžiaceho pre ambulantný predaj č. 76094/2012

Úhrady

 • v hotovosti v pokladni MsU
 • prevodom na  bankový účet MsU

Legislatíva

 • Zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Poučenie

predajné zariadenia je možné využívať výlučne na predaj schváleným vyššie uvedeným VZN

Podpisovanie

vlastnoručne

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • po zdokladovaní žiadosti  a podpise vedúcou oddelenia vydávame súhlas k ambulantnému predaju v meste