Agendy

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 10/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Banská Bystrica údaje o spotrebe palív a surovín, ktoré poli použité na prevádzku MZZ v roku predchádzajúcom. Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaný ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.) a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

 

Informácie

Žiadateľ

Právnická osoba, Fyzická osob - podnikateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie právoplatného rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania, vybavovaného v samostatnom správnom konaní je spravidla do 60 dní.

Povinné prílohy

Údaje o spotrebe palív a prevádzkovateľovi zariadenia, vlastnou formou, alebo na príslušnom tlačive.

Sadzba

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov znečisťovania sú určované v samostatnom konaní. Výška poplatku sa určuje úmerne zo spotreby palív, alebo použitých surovín v zmysle VZN č. 10/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok je príjmom mesta.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Oznámenie o spotrebe palív a surovín za uplynulý kalendárny rok podáva prevádzkovateľ zdroja znečisťovania každoročne najneskôr do 15.02. Za zanedbanie zákonnej povinnosti oznamovania údajov, alebo nedodržanie termínu oznámenia týchto údajov je uložená sankcia v zmysle zákona o poplatkoch.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie oznámenia, overovanie informácií o prevádzkovateľovi v dostupných registroch a databázach.

2. V prípade neúplného podania nasleduje výzva na doplnenie chýbajúcich podkladov.

3.Určenie, alebo výpočet poplatku, spracovanie rozhodnutia.

5. Vydanie rozhodnutia o poplatku, zaslanie.