Agendy

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v dôsledku legislatívnej zmeny prijalo k 01. 01. 2024 nové  VZN č. 10/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia upravujúce poplatkovú povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta.

Dôležitá zmena od 1. 1. 2024 sa týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení – kotlov / horákov na zemný plyn, ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť o množstve spáleného paliva už aj za rok 2023!  Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a pod.

Naďalej však budú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu (pelety, kusové drevo, štiepka a pod.), pre ktorých zároveň platí oznamovacia povinnosť, t.j.  nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva do 15. februára za rok predchádzajúci (t.j. do 15. 02. 2024 údaje za rok 2023)! Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľovi spoplatňovaného zdroja pokuta od 30 € do 800 €. Spoplatňované naďalej ostávajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, ,  odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaný ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.) a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

 

Informácie

Žiadateľ

Právnická osoba, Fyzická osob - podnikateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie právoplatného rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania, vybavovaného v samostatnom správnom konaní je spravidla do 60 dní.

Povinné prílohy

Údaje o spotrebe palív a prevádzkovateľovi zariadenia, vlastnou formou, alebo na príslušnom tlačive.

Sadzba

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov znečisťovania sú určované v samostatnom konaní. Výška poplatku sa určuje úmerne zo spotreby palív, alebo použitých surovín v zmysle VZN č. 10/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok je príjmom mesta.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Oznámenie o spotrebe palív a surovín za uplynulý kalendárny rok podáva prevádzkovateľ zdroja znečisťovania každoročne najneskôr do 15.02. Za zanedbanie zákonnej povinnosti oznamovania údajov, alebo nedodržanie termínu oznámenia týchto údajov je uložená sankcia v zmysle zákona o poplatkoch.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie oznámenia, overovanie informácií o prevádzkovateľovi v dostupných registroch a databázach.

2. V prípade neúplného podania nasleduje výzva na doplnenie chýbajúcich podkladov.

3.Určenie, alebo výpočet poplatku, spracovanie rozhodnutia.

5. Vydanie rozhodnutia o poplatku, zaslanie.