Agendy

Ohňostrojné práce – Občan

Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác na základe písomné súhlasu Mesta Banská Bystrica na vykonanie ohňostrojných prác.

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

Informácie

Žiadateľ

 • osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • náčrt lokalizácie osobitného užívania verejného priestranstva

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Sadzba

 • bez

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii... vznp.

Podpisovanie

 • odpaľovač ohňostroja, príp. osoba zodpovedná za konanie aktivity, počas ktorej sa ohňostroj bude odpaľovať

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • písomné stanovisko Mesta Banská Bystrica pre vykonanie ohňostrojných prác ako podklad pre vydanie rozhodnutia obvodného banského úradu