Agendy

Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta – Občan

Daňovník, ktorý mení motorové vozidlo alebo vykonáva iné zmeny v rámci vyhradeného parkovania.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

Daňovník je povinný v prípade zmeny údajov súvisiacich s vyhradeným parkovaním – zmeny evidenčného čísla vozidla vykonať zmenu na dopravnom značení a následne zdokumentovanú zmenu (fotodokumentáciu dodatkovej tabuľky, kópiu osvedčenia o evidencii – časť II) doručiť správcovi dane s písomným oznámením o vykonaní zmeny

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

  • Vykonanie zmeny správcom dane
  • Vydanie rozhodnutia