Agendy

Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby – Podnikateľ

SU – 3.07 Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Osvedčenie o vykonanie skúšky pre činnosť stavebný dozor

V prípade jednoduchej stavby postačuje kópia dokladu o ukončenom vzdelaní (§ 44, ods. 2 stavebného zákona)

Správne poplatky

 

 

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

K spisu