Agendy

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica (po realizácii stavieb inžinierskych sietí) – Podnikateľ

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica

(po realizácii stavieb inžinierskych sietí)

(v súlade s § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Vecné bremeno sa zriaďuje na pozemky po realizácii inžinierskych sietí (vodovodu, kanalizácie, elektrického vedenia, plynovej prípojky), ktoré sa budujú v rámci stavebného konania – právoplatného stavebného povolenia.

Žiadateľ – investor stavby žiada vlastníka pozemku o majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku formou zriadenia vecného bremena k realizovanej stavbe (inžinierskej sieti) v prospech budúceho vlastníka inžinierskej siete - oprávneného z vecného bremena a  znáša všetky náklady s tým súvisiace.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- porealizačný geometrický plán na zriadenie vecného bremena

- znalecký posudok na stanovenie hodnoty vecného bremena (pri výmere dotknutých pozemkov nad 50 m2)

- kópiu právoplatného stavebného povolenia/kolaudačného rozhodnutia

- kópiu zmluvy o budúcom prevode realizovanej stavby (do vlastníctva StVS, SPP-D..)

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou