Agendy

Ubratie druhého alebo tretieho mena – Občan

písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení – v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi

písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným
podpisom

písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov

Poznámka: takto zrušiť 2. a 3. meno možno len raz

Informácie

Povinné prílohy

Platný občiansky preukaz oznamovateľa, prípadne dieťaťa /nad
15 rokov/, rodný list

Správne poplatky

5,0 € v hotovosti