Agendy

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ

Daňovník – fyzická osoba – podnikateľ a daňovník – právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní daňovníka. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom sídla, resp. prevádzky – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a maximálne dve evidenčné čísla vozidla alebo názvom spoločnosti uvedenej v žiadosti, ktoré budú na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie.

Informácie

Žiadateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Povinné prílohy

 • Kópia osvedčenia o evidencii (veľký technický preukaz)
 • Celková situácia dopravného značenia
 • Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (vydané cestným správnym orgánom - oddelením dopravných stavieb)
 • Kópia preukazu ŤZP
 • Kópia parkovacieho preukazu ŤZP (v prípade, že ho vlastníte)
 • Kópia rozhodnutia alebo komplexného posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Správne poplatky

1,80 €/deň

100% oslobodenie od dane - držiteľ parkovacieho preukazu pre osoby ŤZP

50% zníženie dane - držiteľ preukazu ŤZP

Sadzba

0,15 € x 12 m² x 1 deň

Úhrady

bankovým prevodom, pokladňa MsÚ Banská Bystrica (hotovosť/platobná karta), internet banking, poštový poukaz

Legislatíva

 • Zákon č. 582/2004 Z.z.
 • Zákon č. 582/2004 Z.z.
 • Zákon č. 563/2009 Z.z.
 • Zákon č. 563/2009 Z.z.

Poučenie

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky povinné prílohy, považujeme ju za neúplnú a bude vybavená až po ich doplnení !

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Vydanie  rozhodnutia