Agendy

Mestská polícia – Podnikateľ

Telefonický kontakt

159 – tiesňové volanie

048/ 4330 804 – stála služba

Internetová stránka  www.msp-bb.sk

 

Mestská polícia v Banskej Bystrici poskytuje

 • verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední poskytuje signalizáciu a iných systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
  – 1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,  zóna pre chodcov, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
  – 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

 

 

Činnosť mestskej polície na úseku prevencie

V rámci preventívnych aktivít mestská polícia plnila úlohy so zameraním na predchádzanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k deťom, mládeži, seniorom a širokej verejnosti.

 • Dopravná výchova tvorí podstatnú časť preventívnych aktivít realizovaných pre deti materských škôl a žiakov základných škôl prvého stupňa.
 • Prezentácia práce príslušníkov mestskej polície prebiehala počas celého nielen v materských školách, základných a stredných školách, ale aj na rôznych podujatiach.
 • Poradenská a konzultačná činnosť prostredníctvom webových stránok, diskusného fóra, mailom, telefonicky alebo osobne.
 • Monitorovací kamerový systém. Tak, ako aj v iných mestách na Slovensku, aj mesto B. Bystrica má v prevádzke kamery monitorovacieho systému. Ide o chránené pracovisko pre ľudí s telesným postihnutím. Kamery sú umiestnené tak, aby monitorovali lokality v centre mesta, v mestských častiach
 • Informácie pre médiá. Vlastnú činnosť prezentujeme na vlastnej internetovej stránke, ako aj na známej sociálnej sieti. Na základe spolupráce s elektronickými, resp. tlačovými médiami sú mestskou políciou poskytované informácie na zverejnenie.

Informácie

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa