Agendy

Odhlásenie odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov – Podnikateľ

Tlačivo K2 – Odhlásenie odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov sa podáva za účelom zrušenia fyzického odvozu zmesového komunálneho odpadu  z odberného miesta – prevádzky.

Tlačivo je potrebné podať za každú prevádzku samostatne a podáva sa spoločne a v súlade s tlačivom PKO2 – Oznámenie k poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad, viď https://www.banskabystrica.sk/agendy/poplatok-za-komunalny-odpad-po/

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Medzi organizácie, ktoré nie sú založené s cieľom podnikania, patria napr. príspevkové organizácie, nadácie, fondy, rozpočtové organizácie, nadácie a pod.;
 • fyzická osoba - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce s cieľom podnikania. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov, a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • kópia nájomnej zmluvy v prípade, že subjekt nie je vlastníkom priestoru sídla prevádzky

Správne poplatky

 •  bez správneho poplatku

Sadzba

Sadzba poplatku v ruku 2016 - 2019 bola stanovená 0,016 eura za jeden liter komunálnych odpadov (VZN č. 11/2015)

Sadzba poplatku v roku 2020 podľa VZN č. 16/2019 je stanovená nasledovne:

 • 0,0500 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 50 l vrece
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 110 l zbernú nádobu
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 120 l zbernú nádobu
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 240 l zbernú nádobu
 • 0,0165 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 1100 l zbernú nádobu
 • 0,0160 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 5000 l VOK
 • 0,0160 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 7000 l VOK
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 20000 l VOK

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Typy zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a interval ich zberu na území mesta Banská Bystrica je nasledovný:

 • vrecia o objeme 50 l, interval zberu minimálne 1 x za mesiac pri predpoklade podnikateľskej činnosti jednej osoby s tvorbou minimálneho množstva komunálneho odpadu, zavádza sa najmä v centrálnej mestskej zóne s obmedzenou cestnou dopravou
 • zberné nádoby o objeme 120 l, 240 l a 1100 l s intervalom zberu minimálne 1 x za dva týždne
 • veľkoobjemové kontajnery, interval zberu sa určí po dohode s príslušným odborným útvarom MsÚ.

Veľkosť zberovej nádoby alebo interval zberu ZKO si určí pôvodca odpadu, t.j. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

Podpisovanie

 • Písomné podania musia byť podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa.
 • Elektronické podania podpisuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 • fyzické zrušenie zberu komunálnych odpadov z prevádzky bude zabezpečené do 30 dní od podania žiadosti