Agendy

Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom prípravy a realizácie podujatia, aktivity, činnosti na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelanie, telovýchovu a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na 50 % zníženie dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uloženom na webovom sídle Mesta.

Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, než aký uviedol v oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - podnikateľ,
 • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

Správne poplatky

bez

Sadzba

Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Centrum

Zariadenie pre:

a) prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia podľa § 4 ods. 1.b) 1,00 € / m2

b) prípravu a realizáciu inej aktivity, činnosti podľa § 4 ods. 1.c) 5,00 € / m2

c) prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovanie na komerčné účely podľa § 4 ods.  1.d)8,00 € / m2

d) prípravu a realizáciu cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa § 4 ods. 1.e)  3,00 € / m2

e) prehliadku auto-moto veteránov podľa § 4 ods. 1. f) 2,00 € / m2

f) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.g) 0,50 € / m2

g) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.h) 8,00 € / m2

Ostatné územie

Zariadenie pre:

a) terasu podľa § 4 ods. 1.a) 0,20 € / m2

b) prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia podľa § 4 ods. 1.b) 0,50 € / m2

c) prípravu a realizáciu inej aktivity, činnosti podľa § 4 ods. 1.c) 4,00 € / m2

d) prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovania na komerčné účely podľa § 4 ods. 1.d)   6,00 € / m2

e) prípravu a realizáciu cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa § 4 ods. 1.e)  2,00 € / m2

f) prehliadku auto-moto veteránov podľa § 4 ods. 1.f) 1,00 € / m2

g) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.g) 0,30 € / m2

h) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.h) 8,00 € / m2

Do výmery pre výpočet dane podľa ods. 1.1 f), g) a ods. 1.2 g), h) sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, reklamné „áčko“).

V prípade, že osobitné užívanie verejného priestranstva bude kombináciou viacerých možností uvedených v § 4 ods. 1.1 a), b), c), d), e) a ods. 1.2 b), c), d), e), f), daň bude vypočítaná podľa predmetu dane s najvyššou sadzbou v danej lokalite v rámci tejto kombinácie.

Úhrady

 • osobne do pokladne MsÚ, bankovým prevodom, hotovostným vkladom na účet Mesta

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

Poučenie

Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva je od dane oslobodený daňovník:

a) Mesto Banská Bystrica a právnické osoby v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu všetkých podujatí, aktivít, činností pre svoje potreby,

b) občianske združenie za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu akcie v súlade s plánom akcií financovaných z dotácie na činnosť výborov v mestských častiach[1],

c) fyzická, právnická osoba za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu podujatia, ktoré je v ročnom Kalendári podujatí a projektov Mesta,[2]

d) zvolávateľ verejného zhromaždenia, ktorý nie je politickým subjektom, za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu zhromaždenia podľa Zákona o zhromažďovacom práve,

e) fyzická, právnická osoba za účelom umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu podujatia, aktivity, činnosti na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv, zdravia, práv detí a mládeže, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou s plochou užívania verejného priestranstva do 2,5 m2,

f) štátne inštitúcie, ktoré svojou činnosťou a prezentačnou aktivitou podporujú kultúrno spoločenské dianie v meste Banská Bystrica,

g) štátne inštitúcie, ktorých aktivity majú charitatívny a verejnoprospešný charakter.

 

Podpisovanie

 • daňovník

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva