Agendy

Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za osobitný spôsob užívania verejného priestranstva za účelom prípravy a realizácie podujatia bez vstupného na podporu verejnoprospešného účelu (rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou).

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

Sadzba

Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 centrum

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 7,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,50 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie 3,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 10,00 €
  priestranstva 1,00 €

ostatné územie

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 5,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,30 €
 • cirkus, lunapark, zábavnú technickú činnosť a inú atrakciu 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 9,00 €

Úhrady

 • osobne do pokladne MsÚ, bankovým prevodom, hotovostným vkladom na účet Mesta

Všeobecné záväzné nariadenia

  Legislatíva

  • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

  Poučenie

  • daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

   

  Podpisovanie

  • daňovník

  Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

  Procesy po podaní žiadosti

  • vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva

  Súvisiace agendy