Agendy

Denný stacionár – Občan

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Mesto Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné denné stacionáre:

 

Denný stacionár, Robotnícka 12, Banská Bystrica

 

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej posúdením odkázanosti, ku ktorej dokladá:

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

Informácie