Agendy

Denný stacionár – Občan

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Mesto Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné denné stacionáre:

Denný stacionár, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica

Denný stacionár, Ul. 9. mája 74, Banská Bystrica

 

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej posúdením odkázanosti, ku ktorej dokladá:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou