Agendy

Daň z nehnuteľností – Podnikateľ

Daň z nehnuteľností je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území: Banská Bystrica, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica pri Banskej Bystrici, Šalková, Kostiviarska, Uľanka.

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

UPOZORNENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ:

UPOZORNENIE PRE VYPLNENIE TLAČÍV:

Pre správne zachovanie diakritiky v editovateľných tlačivách uvedených v časti „Dokumenty, žiadosti a tlačivá“ sa odporúča používať prehliadač „Microsoft Edge“.

Informácie

Žiadateľ

OSLOBODENIE OD DANE

Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie od dane na pozemky, na ktorých sú cintoríny,  kolumbáriá, urnové háje a lúky.

Daňovník si uplatní nárok na oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

VRÁTENIE PREPLATKU

Preplatok na dani vráti správca dane podľa zákona len na základe žiadosti daňového subjektu (tlačivo "Ž2 žiadosť o vrátenie preplatku na dani" zverejnené v časti "dokumenty, žiadosti a tlačivá").

Správca dane vráti preplatok, ak u daňového subjektu neeviduje iný splatný daňový nedoplatok (daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane alebo poplatku). Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. V tomto prípade je daňový preplatok príjmom rozpočtu obce.

Upozornenie: Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • daňovník si uplatňuje nárok oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Príklad 1:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 10.01.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 22.04.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2020  je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2020.

Príklad 2:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 12.12.2018; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 03.01.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2020 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2020.

Príklad 3:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 15.03.2018; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 21.05.2018; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) bol povinný podať daňovník na rok 2019, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)  do najneskôr 31.01.2019. 

Príklad 4:

 • Nehnuteľnosť nadobudol podnikateľ vydražením 25.01.2019;  dražba nadobudla právoplatnosť 25.04.2019, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.05.2019; priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019  je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť vydražením (priznanie alebo čiastkové priznanie) do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 25.04.2019) t.j. najneskoršie do 25.05.2019. Daňovník komu bola nehnuteľnosť vydražená podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastane zmena), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností za zdaňovacie obdobia 2024 - 2008.

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Hodnota pôdy v katastrálnych územiach mesta Banská Bystrica.

 

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet Mesta Banská Bystrica pre daň z nehnuteľností:

 • IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469
 • BIC kód: CEKOSKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 120, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Vyrubenie dane - daň z nehnuteľností správca dane vyrubí rozhodnutím. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok - daň sa platí za aktuálny rok.

 • výpočet dane z pozemkov = základ dane (hodnota x výmera) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb prízemná stavba = základ dane (výmera zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej úrovni) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb viacpodlažná stavba = základ dane x [sadzba dane + (príplatok za podlažie x počet ďalších podlaží okrem prízemia)]
 • výpočet dane z bytov = základ dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru) x sadzba dane

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem zmien týkajúcich vydraženia nehnuteľnosti.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Zverejňovanie

Sadzby dane z nehnuteľností v jednotlivých v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vrátane hodnoty pôdy.

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní priznania k dani z nehnuteľností správca dane vydá rozhodnutie najneskoršie v prvej polovici kalendárneho roka, inak do 30 dní po podaní priznania.

Pri ostatných podaniach má správca dane lehotu na vybavenie 30 dní od podania priznania, oznámenia alebo žiadosti.

Ak má podanie daňovníka nedostatky alebo neobsahuje všetky náležitosti alebo je neúplné alebo má správca dane pochybnosti o správnosti vyplnených údajov, správca dane pred vydaním rozhodnutia vyzve daňovníka na doplnenie podania. V prípade ak daňovník nevyhovie správcovi dane, správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti vyrubovacím rozkazom alebo vyrubí daň podľa pomôcok alebo začne daňovú kontrolu, po ktorej vyrubí daň z nehnuteľnosti.