Agendy

Daň z nehnuteľností – Podnikateľ

Daň z nehnuteľností je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území: Banská Bystrica, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica pri Banskej Bystrici, Šalková, Kostiviarska, Uľanka.

Informácie

Žiadateľ

Daňovník si môže uplatniť nárok na

 • oslobodenie od dane z nehnuteľností daňovníkovi na pozemky, na ktorých sú cintoríny,  kolumbáriá, urnové háje a lúky

Daňovník si uplatní nárok na oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • daňovník si uplatňuje nárok oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Príklad 1:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 10.01.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 22.04.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2020  je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2020.

Príklad 2:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 12.12.2018; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 03.01.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2020 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2020.

Príklad 3:

 • Nehnuteľnosť nadobudla právnická osoba kúpou 15.03.2018; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 21.05.2018; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) bol povinný podať daňovník na rok 2019, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)  do najneskôr 31.01.2019. 

Príklad 4:

 • Nehnuteľnosť nadobudol podnikateľ vydražením 25.01.2019;  dražba nadobudla právoplatnosť 25.04.2019, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.05.2019; priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019  je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť vydražením (priznanie alebo čiastkové priznanie) do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 25.04.2019) t.j. najneskoršie do 25.05.2019. Daňovník komu bola nehnuteľnosť vydražená podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastane zmena), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností 2011-2020.

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Hodnota pôdy v katastrálnych územiach mesta Banská Bystrica.

 

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
 • v banke v hotovosti na účet mesta,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet Mesta Banská Bystrica pre daň z nehnuteľností:

 • IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469
 • BIC kód: CEKOSKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 120, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane z nehnuteľností sú

 • pozemky - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; lesné pozemky; na ktorých sú lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky a ostatné pozemky
  • na zaradenie pozemku do skupiny je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností; pri lesoch je určujúci program o starostlivosti o lesy; stavebný pozemok je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
 • stavby - stavby na bývanie rodinné domy a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu; stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží; stavby garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby
  • na zdanenie stavby je rozhodujúci účel skutočného využitia stavby; zdaňujú sa aj podzemné podlažia.
 • byty a nebytové priestory
  • byt slúžiaci na iné účely ako na bývanie sa považuje za nebytový priestor.

Daňovník dane z nehnuteľností - je vlastník pozemku, stavby, bytu, nebytového priestoru; správca nehnuteľností vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku; právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav; nájomca pozemku - ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, nájomca, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, nájomca, ktorý má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorý má pozemky vo vlastníctve; ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor (ďalej len "nehnuteľnosť") v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Daňová povinnosť

 • vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a
 • zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 • pri dražbe vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
 • pri vydražení nehnuteľnosti zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností - sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Typy daňových priznaní:

 • Priznanie - označí daňovník, ak podáva priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie -  označí daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal správcovi dane, ale vznikla mu nová daňová povinnosť alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena využitia stavby alebo sa zmenila výmera alebo druh pozemku alebo bolo vydané daňovníkovi stavebné povolenie na stavbu ...).
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti - označí daňovník, ak nehnuteľnosť už nevlastní alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  (napr. daňovník predal alebo daroval nehnuteľnosť, alebo zanikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku po kolaudácii stavby, odstránila sa stavba na základe povolenia stavebného úradu a zmena bola zaevidovaná na katastri nehnuteľností ...).
 • Dodatočné priznanie - označí daňovník v prípade, ak v priznaní neuviedol správne údaje o nehnuteľnosti (napr. neuviedol správne podlažia alebo výmeru zastavanej plochy stavby alebo neuviedol správne účel užívania stavby ...). Dodatočné priznanie môže daňovník podať najneskoršie do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Dodatočné priznanie nemožno podať na zmenu účelu užívania stavby.
 • Opravné priznanie - označí daňovník, ak opravuje priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (napr. daňové priznanie podal dňa 10.04.2019 a následne zistí, že uviedol v priznaní nesprávne údaje môže podať opravné priznanie najneskoršie do 31.01.2020).

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Základ dane z nehnuteľností 

 • základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2;
 • základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 - pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby;
 • základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Vyrubenie dane - daň z nehnuteľností správca dane vyrubí rozhodnutím. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok - daň sa platí za rok.

 • výpočet dane z pozemkov = základ dane (hodnota x výmera) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb prízemná stavba = základ dane (výmera zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej úrovni) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb viacpodlažná stavba = základ dane x [sadzba dane + (príplatok za podlažie x počet ďalších podlaží okrem prízemia)]
 • výpočet dane z bytov = základ dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru) x sadzba dane

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem zmien týkajúcich vydraženia nehnuteľnosti.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní priznania k dani z nehnuteľností správca dane vydá rozhodnutie najneskoršie v prvej polovici kalendárneho roka, inak do 30 dní po podaní priznania.

Pri ostatných podaniach má správca dane lehotu na vybavenie 30 dní od podania priznania, oznámenia alebo žiadosti.

Ak má podanie daňovníka nedostatky alebo neobsahuje všetky náležitosti alebo je neúplné alebo má správca dane pochybnosti o správnosti vyplnených údajov, správca dane pred vydaním rozhodnutia vyzve daňovníka na doplnenie podania. V prípade ak daňovník nevyhovie správcovi dane, správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti vyrubovacím rozkazom alebo vyrubí daň podľa pomôcok alebo začne daňovú kontrolu, po ktorej vyrubí daň z nehnuteľnosti.