Agendy

Povolenie domovej studne – Občan

Domová studňa v ktorej je umiestnené elektrické čerpacie zariadenie na čerpanie podzemných vôd je vodná stavba, ktorá potrebuje tak ako iné stavby stavebné povolenie. V tomto prípade vydáva stavebné povolenie špecializovaný stavebný úrad v príslušnom meste/obci. Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok). V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd). Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie si musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby o ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.

 

 

Informácie

Žiadateľ

Fyzická osoba ako majiteľ pozemku na ktorom bude studňa vybudovaná, alebo iná osoba s právom k tomuto pozemku  (splnomocnenie, zmluvný vzťah a pod.)

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 

 

Povinné prílohy

pre stavebné povolenie studne:

 • 2 x projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom pre vodnú stavbu podľa STN 75 5115.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta.
 • Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí (plyn, el. kábel, tel. kábel, vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie…)
 • 1x situačný nákres umiestnenia vodnej stavby a uvedením vzdialenosti od najbližšieho zdroja znečistenia          (žumpa, kanalizačné prípojky, chlievy, hnojiská, verejné komunikácie….).
 • Doklad o správnom poplatku: 30 € v zmysle položky 60 písm. d zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 • Právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia.
 • 2 x záverečná správa hydrologického prieskumu (technické parametre vrtu (priemer, hĺbka), výdatnosť vodného zdroja)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – ochrana prírody a krajiny.
 • Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – odpadové hospodárstvo.
 • Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – Pozemkový a lesný odbor.
 • Vyjadrenia iných dotknutých orgánov.

pre kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu:

 • Porealizačné zameranie stavby (zameranie odborne spôsobilým geodetom)
 • Rozbor vzorky vody (ak sa jedná o odber vôd na pitné účely)
 • Doklad o správnom poplatku: 20 € v zmysle položky 62a písm. d zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 • Preberací protokol od zhotoviteľa vodnej stavby

pre povolenie na odber pozemných vôd:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti hydrogeológa.
 • 1x kópia z katastrálnej mapy s vyznačeným miestom odberu
 • 2 x záverečná správa hydrologického prieskumu (technické parametre vrtu (priemer, hĺbka), výdatnosť vodného zdroja, posúdenie vplyvu odoberania podzemných vôd na susedné pozemky).

Správne poplatky

30 eur,  stavebné povolenie vodnej stavby - studne

20 eur,  kolaudácia vodnej stavby - studne

Legislatíva

 • zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Poučenie

V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo povolenú vodnú stavbu. Povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým osobám a právnickým osobám na určitý čas. Orgán štátnej vodnej správy určí účel, rozsah, čas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva

Podpisovanie

Rozhodnutie o stavebnom povolení vodnej stavby - studne, podpisuje primátor.

Kolaudačné rozhodnutie pre vodnú stavbu - studňu, podpisuje primátor.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.

2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.

3. Oznámenie o začatí konania s nariadeným miestnym zisťovaním. Zaslanie oznámenia účastníkom konania.

4. Posúdením na mieste sa zisťuje súlad s podanou žiadosťou. Na miestnom zisťovaní sa uplatňujú námietky a stanoviská účastníkov konania. Z tohto zisťovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorý je súčasťou spisu.

6. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok, resp iné chýbajúce podklady na základe zistenia nových skutočností (stanoviská ďalších dotknutých orgánov).

7. Vydanie rozhodnutia .

8. Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.