Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

5/2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 8
4/2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Banská Bystrica
3/2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
2/2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2024, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021, VZN č. 9/2022 a VZN č. 7/2023
1/2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
11/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
10/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 10/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
9/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
8/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 8/2023, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022 o miestnych daniach a poplatku
7/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021 a VZN č. 9/2022
6/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica
5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
4/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018 – zrušené
3/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica
2/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
1/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2023 určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy pri základnej škole a žiaka školského zariadenia, vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
17/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2022, o miestnom poplatku za rozvoj
16/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené