Agendy

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie stavby, povolenie zdroja a povolenie trvalého užívania – právnická osoba / podnikateľ – Podnikateľ

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„)  vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby  podľa § 26 ods. 1  zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods.  1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva Mesto Banská Bystrica ako záväzné stanovisko.

Zdroje znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom nad 0,1 MW vyžadujú povolenie orgánu ochrany ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW povoľuje mesto Banská Bystrica ako povoľujúci orgán podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia formou rozhodnutia.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný podľa § 20 zákona  o ochrane ovzdušia ako:

 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
 2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie stanoviska na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia spravidla do 30 dní.

Vydanie právoplatného rozhodnutia na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vybavovaného v samostatnom správnom konaní je spravidla do 60 dní.

Povinné prílohy

Pre vydanie súhlasu na vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania - stanovisko ku stavebnému povoleniu:

 • zjednodušená projektová dokumentácia – výkresová dokumentácia alebo iná dokumentácia opisujúca umiestnenie a inštaláciu zdroja znečisťovania
 • technická správa s uvedením typu a popisom konštrukcií malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom.

Pre vydanie súhlasu na užívanie - prevádzku malého zdroja znečisťovania:

 • 1 x kópia technickej dokumentácie k zariadeniu malého zdroja ovzdušia (od dodávateľa)
 • pre individuálne zhotovené vykurovacie telesá aj 1 x kópia dokladu o správnosti jeho vyhotovenia a zapojenia potvrdeného spôsobilou osobou
 • 1x kópia potvrdenia o preskúšaní komína/ revíznej správy s pripojeným stacionárnym zdrojom
 • fotografia umiestnenia zariadenia a vyvedenia komínového telesa (nepovinné, odporúča sa)
 • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom).

 

Správne poplatky

Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ako záväzného stanoviska ku stavebnému alebo kolaudačnému konaniu podľa § 26 ods. 1 písm a) a c) zákona o ochrane ovzdušia je bez správnych poplatkov.

Vydanie rozhodnutia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na vydanie povolenia pre novobudovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 27, ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia podlieha spoplatňovaniu podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch vo výške 30 eur.

Legislatíva

Poučenie

K vydaniu súhlasu na vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  - stanovisko ku stavebnému povoleniu:

 • vydávanie súhlasu na vydanie povolenia stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodlieha spoplatňovaniu podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak ich povoľovanie podlieha stavebnému konaniu (stavebné povolenie).
 • v prípade technologických celkov, spadajúcich do kategórie stacionárnych zdrojov, členených ako malý zdroj: popis technológie, projektovaná spotreba surovín používaných v technologickom procese, typ odlučovacích zariadení, miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia ; v tomto prípade zároveň povinnosť predložiť aj územnoplánovaciu informáciu alebo súhlas s umiestnením predmetného malého zdroja v danej lokalite
 • na vyzvanie mesta Banská Bystrica ako orgánu ochrany ovzdušia je žiadateľ podľa § 26 ods. 3 zákona č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu stacionárneho zdroja odborný posudok

K vydaniu súhlasu na trvalé užívanie - prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu

 • povoľovanie trvalého užívania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodlieha spoplatňovaniu podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak ich povoľovanie podlieha stavebnému konaniu (stavebné povolenie)

K vydaniu  povolenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia  - rozhodnutia:

 • podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia POVOLENIE ZDROJA sa NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností. T.j. najmä pre krby, sporáky, kotle na zemný plyn, atď. 
 • podľa § 27 ods. 2 písm. c)  zákona o ochrane ovzdušia POVOLENIE ZDROJA sa NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ, uvedený do užívania do 30. júna 2023 alebo malý zdroj, pre ktorý bol vydaný súhlas na povolenie zdroja podľa doterajšieho zákona do 30. júna 2023 a ktorý bol uvedený do užívania do 30. júna 2024, pokým nedôjde k podstatnej zmene na zdroji.

Zverejňovanie

Na uvedenú agendu a jednotlivé úkony povoľovania malých zdrojov sa nevzťahuje povinné zverejňovanie v zmysle zákona.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.

2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.

3. Preskúmanie miesta umiestnenia malého zdroja znečisťovania, v prípade samostatného správneho konania nariadené "Oznámené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním". Posúdením na mieste sa zisťujú rozptylové podmienky lokality umiestnenia zdroja, porovnanie s najlepšou dostupnou technikou a zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia.

4. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok. Konajúci orgán pri preskúmavaní miesta umiestnenia a posúdením na mieste (opísané v kroku 3) môže na základe zistených skutočností  nariadiť žiadateľovi predloženie takéhoto odborného posudku.

5. Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.