Agendy

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie – Podnikateľ

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy vyžaduje súhlas na ich povolenie. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia povoľuje mesto Banská Bystrica ako povoľujúci orgán ochrany ovzdušia.

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší definuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia ako:

 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
 2. ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Informácie

Žiadateľ

fyzická osoba, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie stanoviska na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia spravidla do 30 dní.

Vydanie právoplatného rozhodnutia na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vybavovaného v samostatnom správnom konaní je spravidla do 60 dní.

Povinné prílohy

pre povolenie stavby malého zdroja znečisťovania:

 • projektová dokumentácia, alebo iná dokumentácia opisujúca umiestnenie a inštaláciu zdroja znečisťovania
 • situácia so zakreslením zdroja
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením lokalizácie zdroja na príslušnej parcele (nepovinné)

pre povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania:

 • kópia technickej dokumentácie zdroja (výkonové parametre, protokol o odovzdaní, technický list zariadenia)
 • kópia správy o revízii komína pre každé zariadenie zdroja (so zapojeným spotrebičom)

 

Správne poplatky

Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ako záväzného stanoviska ku stavebnému alebo kolaudačnému konaniu je bez správnych poplatkov

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu - 10 eur.

Legislatíva

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Zverejňovanie

Na uvedenú agendu a jednotlivé úkony povoľovania malých zdrojov sa nevzťahuje povinné zverejňovanie v zmysle zákona.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.

2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.

3. Preskúmanie miesta umiestnenia malého zdroja znečisťovania, v prípade samostatného správneho konania nariadené "Oznámené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním". Posúdením na mieste sa zisťujú rozptylové podmienky lokality umiestnenia zdroja, porovnanie s najlepšou dostupnou technikou a zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia.

4. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok. Konajúci orgán pri preskúmavaní miesta umiestnenia a posúdením na mieste (opísané v kroku 3) môže na základe zistených skutočností  nariadiť žiadateľovi predloženie takéhoto odborného posudku.

5. Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.