Agendy

Kolaudácia stavby – miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

stavebník

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Správne poplatky

Podanie návrhu je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka č. 62a sadzobníka:

Sadzba

Položka 62a

Návrh   na   vydanie   kolaudačného   rozhodnutia

 d) na  stavby,  ktoré   sú  súčasťou  alebo   príslušenstvom  rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

     4. na spevnené plochy a parkoviská                                          20 eur

 e) na  stavby,  ktoré   sú  súčasťou  alebo  príslušenstvom    k bytovým domom a ostatným budovám

    4. na spevnené plochy a parkoviská                                           30 eur

 f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)           20 eur

 g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

   do 50 000 eur vrátane                                                                     60 eur

   nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                                    120 eur

   nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                                 250 eur

   nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                              400 eur

   nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                         530 eur

   nad 10 000 000 eur                                                                         660 eur

  Oslobodenie

 Od  poplatku  za vydanie  kolaudačného rozhodnutia  podľa    písmena g) tejto položky  je oslobodená Národná diaľničná    spoločnosť, a.s.

   Poznámky

 1.   Ak    kolaudačné  rozhodnutie  zahŕňa   stavbu  viacerých samostatných  objektov,  vyberie  sa  súhrnný poplatok za    všetky   samostatné   objekty   uvedené   v   kolaudačnom   rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

 4 .  Podľa  tejto  položky spoplatňujú  kolaudačné rozhodnutia   stavebné úrady, špeciálne stavebné  úrady, vojenské a iné    stavebné úrady  podľa ustanovení  § 117120121 zákonač. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom       poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úhrady

Platenie poplatkov:

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Legislatíva

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p. - § 16; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. - § 76 a nasl.

Poučenie

 

 

Podpisovanie

žiadateľ (vlastnoručne, ZEP)

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS