Agendy

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – vydanie osvedčenia – Podnikateľ

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (v súlade s § 63 zák.č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti)

Informácie

Žiadateľ

Táto žiadosť sa podáva pri konaniach vo veci osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva alebo o vydržaní práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu formou notárskej zápisnice, ako vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu výhrady.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- Geometrický plán

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou