Agendy

Prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ

Žiadosť o prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica

(v súlade s § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť sa podáva pri požiadavke o kúpu, reálnu deľbu alebo zámenu pozemkov.

V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu pozemku/ov.

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov (Príloha č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica).

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá v čase podania žiadosti žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Banská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam (Príloha č.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica).

- čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemajú žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Banská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam právnické osoby, v ktorých je žiadateľ konateľom (Príloha č.2a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica).

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou