Agendy

Prepravná služba – Občan

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica,

b) fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov, ktorá podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je odkázaná na prepravnú službu, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica,

c) fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ktorá je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom v okrese Banská Bystrica, ktorá je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,

d) fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo okres Banská Bystrica, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a dočasne býva v u príbuzných meste Banská Bystrica

e) fyzickej osobe, ktorá nespadá do okruhu § 17 ods. 2, písm. a) až e)

 

Žiadateľ o prepravnú službu vyplní tlačivo Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby (ambulantné a terénne sociálne služby), ku ktorej dokladá Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave na účely prepravnej služby alebo Komplexný posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu.

Informácie