Agendy

Poplatok za rozvoj – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica zaviedla poplatok za rozvoj od 01.01.2023

Informácie

Žiadateľ

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta, pri ktorej uskutočnení vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha nadzemnej časti stavby.

Poplatková povinnosť vzniká deň

 • právoplatnosti stavebného povolenia,
 • právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká deň, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti je daňový subjekt povinný oznámiť správcovi dane.

Sadzba

Sadzba poplatku je stanovená podľa druhu stavby za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby nasledovne:

 • stavby na bývanie    10,00 €,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    5,00 €,
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    5,00 €,
 • stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou   5,00 €,
 • ostatné stavby   5,00 €.

Úhrady

Poplatok za rozvoj sa vyrubuje rozhodnutím. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatník môže obec požiadať o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.

Poplatok za rozvoj sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v banke v hotovosti na účet mesta,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet mesta Banská Bystrica pre poplatok za rozvoj

 • IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469
 • BIC kód: CEKOSKBX

Pri platbe poplatku za rozvoj na účet mesta je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky vyrubeného poplatku alebo splátky aj  variabilný symbol začínajúci na 164, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva