Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – podujatia – Podnikateľ

Miesta verejných priestranstiev pre účely VZN sú pozemky vo vlastníctve Mesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Sú to najmä miestne komunikácie[1] – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.

[1] Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znp.

Miesta verejného priestranstva:

Centrum – ulice a verejné priestranstvá na území mesta (Námestie SNP, Nám. Š. Moysesa, Vajanského námestie, Strieborné námestie, Nám. Slobody, Štefánikovo nábrežie, ulica Dolná, Kuzmányho, Národná, J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulská, Horná, Komenského, Kollárova, Lazovná, M. Rázusa, Bakossova, Katovná, Skuteckého, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Československej armády, park pod Pamätníkom SNP, Mestský park).

Ostatné územie – ulice a verejné priestranstvá na území mesta okrem centra.

Osobitné užívanie verejného priestranstva je:

 1. umiestnenia zariadenia spojeného s montážou, prevádzkovaním a demontážou terasy,
 2. umiestnenia zariadenia (tribúna, dekorácie, rekvizity, stoly, stoličky, stánky, markízy, zariadenie technického zabezpečenia, predmety potrebné pre ohňostrojné práce, motorové vozidlo pre potreby podujatia ai.) pre prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia[1] vymedzeného zákonom o verejných kultúrnych podujatiach a verejných športových podujatiach, pre prípravu a realizáciu verejného zhromaždenia[2] podľa zákona o zhromažďovacom práve,
 3. umiestnenia zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácie inej aktivity, činnosti – prezentačné podujatie, predvolebná kampaň, ai. (tribúna, dekorácie, rekvizity, stoly, stoličky, stánky, markízy, zariadenie technického zabezpečenia, predmety potrebné pre ohňostrojné práce, motorové vozidlo pre potreby aktivity, činnosti ai),
 4. umiestnenia zariadenia na prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu,
 5. cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie,
 6. prehliadky auto-moto veteránov,
 7. propagačného zariadenia, ktoré poskytuje informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí a významnej udalosti,
 8. propagačného zariadenia, ktoré propaguje produkt, subjekt, službu

[1] Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva umiestnením predajného zariadenia na poskytovanie služieb, ktorý ma charakter stavby v zmysle Stavebného zákona.

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - podnikateľ
 • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:

a) vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva

b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali

c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného užívania verejného priestranstva

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Sadzba

Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Centrum

Zariadenie pre:

a) prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia podľa § 4 ods. 1.b) 1,00 € / m2

b) prípravu a realizáciu inej aktivity, činnosti podľa § 4 ods. 1.c) 5,00 € / m2

c) prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovanie na komerčné účely podľa § 4 ods.  1.d)8,00 € / m2

d) prípravu a realizáciu cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa § 4 ods. 1.e)  3,00 € / m2

e) prehliadku auto-moto veteránov podľa § 4 ods. 1. f) 2,00 € / m2

f) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.g) 0,50 € / m2

g) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.h) 8,00 € / m2

Ostatné územie

Zariadenie pre:

a) terasu podľa § 4 ods. 1.a) 0,20 € / m2

b) prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia podľa § 4 ods. 1.b) 0,50 € / m2

c) prípravu a realizáciu inej aktivity, činnosti podľa § 4 ods. 1.c) 4,00 € / m2

d) prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, pre fotografovania na komerčné účely podľa § 4 ods. 1.d)   6,00 € / m2

e) prípravu a realizáciu cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie podľa § 4 ods. 1.e)  2,00 € / m2

f) prehliadku auto-moto veteránov podľa § 4 ods. 1.f) 1,00 € / m2

g) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.g) 0,30 € / m2

h) propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1.h) 8,00 € / m2

Do výmery pre výpočet dane podľa ods. 1.1 f), g) a ods. 1.2 g), h) sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, reklamné „áčko“).

V prípade, že osobitné užívanie verejného priestranstva bude kombináciou viacerých možností uvedených v § 4 ods. 1.1 a), b), c), d), e) a ods. 1.2 b), c), d), e), f), daň bude vypočítaná podľa predmetu dane s najvyššou sadzbou v danej lokalite v rámci tejto kombinácie.

Úhrady

 • bankovým prevodom, hotovosťou do pokladne

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

Poučenie

 1. Realizácia podujatia/aktivity na miestnych komunikáciách je možná na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. Formulár žiadosti je na www.banskabystrica.sk.
 2. Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny je s max .hmotnosťou 5 ton a len v súlade s platným VZN o dopravnom režime v pešej zóne.
 3. Organizátor je povinný zabezpečiť verejné priestranstvo odpadkovými košmi, ich čistenie, zber a odvoz odpadov, čistotu verejného priestranstva.
 4. Pri realizácii podujatia / aktivity v parkoch je vjazd motor. vozidlami možný len na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií; nesmie dôjsť k devastácii zelených plôch, krov a stromov. Prezentačné, komerčné stánky a chemické toalety budú umiestnené na spevnených plochách a chodníkoch, ostatné zariadenia budú situované tak, aby hostia vchádzajúci do nich v čo najmenšej miere poškodzovali zeleň. V prípade poškodenia trávnatej plochy je organizátor povinný zabezpečiť obnovu trávnika v zmysle technologického postupu zatrávňovania, v prípade poškodenia zelene si Mesto bude nárokovať náhradu škody.
 5. Z dôvodu konania bohoslužieb v blízkych cirkevných objektoch organizátor v čase ich konania intenzitu hluku prispôsobí tak, aby bohoslužby neboli rušené.
 6. Pri príprave a realizácii podujatia je organizátor povinný dodržať prípustné hodnoty hluku v zmysle platnej vyhlášky MZ SR.
 7. Pri príprave podujatia, aktivity je zakázané lepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.

Podpisovanie

 • daňovník

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva