Agendy

Objednávka sprievodcovskej služby – Občan

Informačné centrum Banská Bystrica ponúka sprevádzané prehliadky s odborným výkladom v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom, ruskom a maďarskom jazyku.Prehliadky predstavujú zaujímavé miesta a pamiatky nie len v Banskej Bystrici, ale aj v okolí.

Ak sa rozhodnete pre prehliadku mesta, je potrebné vyplniť a zaslať (elektronicky alebo poštou) Objednávku sprievodcovskej služby minimálne 3 dni vopred, ktorá je nevyhnutná pre vybavenie sprievodcu podľa vašich požiadaviek.

Cena prehliadky:
1 hodina – 35 osôb – 25 € (s DPH)
Za každú ďalšiu osobu sa platí 0,50€.

Platba za sprievodcovskú službu prebehne v hotovosti v sídle Informačného centramesta Banská Bystrica.

V prípade neuskutočnenia sa akciezo strany objednávateľa účtujeme storno poplatky:
– zrušenie prehliadky 24 hodín a viac pred jej uskutočnením: 50 % z dohodnutej sumy,
– zrušenie prehliadky v deň jej konania: 100 % z dohodnutej sumy.

V prípade meškania na dohodnutý čas sprievodcovskej služby má objednávateľ (delegát skupiny) povinnosťoznámiť túto skutočnosť pracovníkom Informačného centra aj sprievodcovi minimálne 2 hodiny vopred. Za oneskorenédostavenie sa na akciu (viac ako 30 min.) účtujeme 50 % z dohodnutej hodinovej sumy.

V prípade bližších informácií kontaktujte:
Informačné centrum Banská Bystrica
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
tel. +421 (0)48/41 55 085
mobil: +421 (0)907/84 65 55
e-mail: ic@banskabystrica.sk

Informácie

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa