Agendy

Zrušenie trvalého pobytu – Občan

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov sa podáva :
– na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacieho práva, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

Občiansky preukaz, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Doručovanie

  • Osobne